Dr. Azem ÇOBANER K.V.K. Aydınlatma Metni

K.V.K. Aydınlatma Metni

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu
Dr.Azem ÇOBANER-Varlık Mahallesi 192 Sokak No: 1a/ Muratpaşa/Antalya
Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Azem ÇOBANER Kliniğiolarak sizlere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla yapılmaktadır.
•    Hastalarımız
•    Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişi
•    Hasta Veli/Vasisi
•    Çalışanlarımız
•    Çalışan Adaylarımız
•    Tedarikçi Yetkilisi
•    Tedarikçi Çalışanları
•    İş ortaklarımız
•    Üçüncü Kişiler
Veri Sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında sağlık alanındaki faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak gerekli hassasiyeti göstermekte ve gereken tedbirleri almaktayız.
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KapsamındaAydınlatma Metni”, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.Kişisel verileriniz;
•    Hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
•    İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
•    Doğru ve güncel olarak,
•    Belirli ,açık ve meşru amaçlar ile işlenecek ,
•    İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerektiği süre kadar muhafaza   edilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Kişisel verileriniz;yasal yükümlülüklerimiz gereği ve sağlık alanındaki faaliyetlerimiz nedeniyle aramızdaki iş ve işlemlerinizde size daha uygun  hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak toplanmakta,aktarılmakta ve saklanmaktadır.Bu kapsamda aşağıda yer alan kişisel veriler toplanmaktadır:
Kliniğimizde Çalışan olmanız  durumunda:
Çalışanlarımıza ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgilendirme sadece Çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yapılmıştır.


Kliniğimizde Hasta olarak hizmet almanı durumunda:
İşlenen Kişisel Verileriniz    İşlenme Amaçları    Hukuki Sebepleri
•    Kimlik (Ad-Soyad, TC Kimlik no,Doğumtarihi,Uyruğu)
•    İletişim (Adres, e-posta, iş telefonu,ceptelefonu,iş adresi)
•    Sağlık Verisi(Şikayet,Teşhis, Tedavi)
    
Kamu sağlığının korunması,koruyucuhekimlik,tıbbi teşhis ,tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi  ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
(Hasta kabul işlemleri  için  Elde Edilmesi)     
KVKK m.5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası bendine istinaden

Sağlık veriniz 6698 SK Madde6/3 :Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

•    Kimlik (Ad-Soyad, TC Kimlik no,Doğumtarihi,Uyruğu)
•    İletişim (Adres, e-posta, iş telefonu,ceptelefonu,iş adresi)
•    Sağlık Verisi(Şikayet,Teşhis, Tedavi)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla (Hasta kayıt formundaki  bilgilerinizin Saklanması)     

KVKK Madde 5/2 (ç):ye Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüne istinaden

•    Kimlik (Ad-Soyad, TC Yaş,Cinsiyet)
•    İletişim (Adres)
•    Sağlık Verisi(Tanı,Hekimkararı,hekim düşüncesi    
Kamu sağlığının korunması,koruyucuhekimlik,tıbbi teşhis ,tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi  ve Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi amaçlarıyla
(Protokol  defterine kayıt   için  Elde Edilmesi)     
KVKK Md. 5/2 (a):Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden
Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun m.72

Sağlık veriniz 6698 SK Madde6/3 :Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
•    Kimlik (Ad-Soyad, TC Yaş,Cinsiyet)
•    İletişim (Adres)
•    Sağlık Verisi(Tanı,Hekimkararı,hekim düşüncesi)    
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi verilmesi amaçlarıyla
(Protokol  defteri  kayıtlarının Aktarılması)     
KVKK Md. 5/2 (a):Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden
Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun m.72

Sağlık veriniz 6698 SK Madde6/3 :Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
•    Kimlik (Ad-Soyad, TC Yaş,Cinsiyet)
•    İletişim (Adres)
•    Sağlık Verisi(Tanı,Hekimkararı,hekim düşüncesi    
Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin Yürütülmesi  amaçlarıyla
(Protokol  defterindeki bilgilerin saklanması)     
KVKK Md. 5/2 (a):Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden
Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun m.72

Sağlık veriniz 6698 SK Madde6/3 :Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
•    Kimlik (Ad-Soyad, TC  Kimlikno)
•    Sağlık Verisi(En son tedavi olunan yer,Yapılan tedavi)    
Kamu sağlığının korunması,koruyucuhekimlik,tıbbi teşhis ,tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi , Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi ,Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ve Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi  amaçlarıyla

(HSYS Kayıtları için bilgilerin  Elde Edilmesi)     
KVKK Md. 5/2 (a):Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu m.3/f

Sağlık veriniz 6698 SK Madde6/3 :Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
•    Kimlik (Ad-Soyad, TC  Kimlikno)
•    Sağlık Verisi(En son tedavi olunan yer,Yapılan tedavi)    
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi verilmesi amaçlarıyla
(HSYS  kayıtlarının Sağlık Bakanlığına Aktarılması)     
KVKK Madde 5/2 (ç):ye Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüne istinaden

Sağlık veriniz 6698 SK Madde6/3 :Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
•    Kimlik (Ad-Soyad, TC  Kimlikno)
•    Sağlık Verisi(En son tedavi olunan yer,Yapılan tedavi)    
Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin Yürütülmesi  amaçlarıyla
(HSYS kayıtlarının saklanması)     
KVKK Madde 5/2 (ç):ye Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüne istinaden
.
•    Kimlik (Ad-Soyad,Doğumtarihi,Cinsiyeti,Uyruğu)
•    İletişim(GSM)
•    Finans(Ödeme bilgisi)
•    Hasta İşlem(Dosya no)
•    Sağlık Verisi(Yapılan tedavi,Teşhis,Film)    
Kamu sağlığının korunması,koruyucuhekimlik,tıbbi teşhis ,tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi , Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi ,Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ve Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla

(Symbol programı Hasta  Bilgilerinin  Elde Edilmesi)     
KVKK Madde 5/2 (ç):ye Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüne istinaden

Sağlık veriniz 6698 SK Madde6/3 :Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
•    Kimlik (Ad-Soyad,Doğumtarihi,Cinsiyeti,Uyruğu)
•    İletişim(GSM)
•    Finans(Ödeme bilgisi)
•    Hasta İşlem(Dosya no)
•    Sağlık Verisi(Yapılan tedavi,Teşhis,Film    
Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin Yürütülmesi  amaçlarıyla
(Symbol programındaki Hasta  Bilgilerininsaklanması)     
KVKK Madde 5/2 (ç):ye Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüne istinaden
.
•    Kimlik (Ad-Soyad,TC Kimlik no,Doğum tarihi)
•    İletişim(Adres)
•    Hukuki İşlem (İmza)
•    Sağlık Verisi(Yapılan tedavi,Teşhis,Hastanın sağlık bilgileri)    
Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi ,Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ve Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi  amaçlarıyla

(Hasta onam formlarının  Elde Edilmesi)     
KVKK m. 5/2 (e):Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması bendine istinaden

Sağlık veriniz 6698 SK Madde6/3 :Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
•    Kimlik (Ad-Soyad,TC Kimlik no,Doğum tarihi)
•    İletişim(Adres)
•    Hukuki İşlem (İmza)
•    Sağlık Verisi(Yapılan tedavi,Teşhis,Hastanın sağlık bilgileri)    
Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin Yürütülmesi  amaçlarıyla
(Hasta onam formlarının saklanması)     
KVKK m. 5/2 (e):Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması bendine istinaden

•    Kimlik (Ad-Soyad,Doğumtarihi,Cinsiyeti,Uyruğu)
•    İletişim(GSM)
•    Finans(Ödeme bilgisi)
•    Hasta İşlem(Dosya no)
•    Sağlık Verisi(Yapılan tedavi,Teşhis,Film    
Pazarlama Analiz çalışmalarının Yürütülmesi , Reklam, Kampanya /Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi   Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin  Yürütülmesi ,  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ve   Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla (Hasta kabulde hasta kartındaki bilgiler,Symbolprogramındaki ve HSYS sistemindeki hasta kayıtlarınınSaklanması)     

KVKK m.5:  Hastanın Açık rızasına istinaden

•    Kimlik (Ad-Soyad,TC Kimlik no,Vergino)
•    İletişim (Adres,Telefonnumarası,Mail adresi)    
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Fatura düzenlemek için Bilgilerin Elde Edilmesi)     
KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden
(213 sayılı Vergi Usul Kanunu Md.230/1, 5. Bendi ile Md.232/1 bendinde fatura kesme yükümlülüğü açıkça öngörülmektedir.)

•    Kimlik (Ad-Soyad,TC Kimlik no,Vergino)
•    İletişim (Adres,Telefonnumarası,Mail adresi)    
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla (Faturanın Saklanması)     
KVKK Md. 5/2 (a):Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden
(6102 Sayılı Ticaret Kanunu m.68 uyarınca kesilen faturanın saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

•    Kimlik (Ad-Soyad,TC Kimlik no,Vergino)
•    İletişim (Adres,Telefonnumarası,Mail adresi)    
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ve Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
(Adınıza kesilen faturanın Vergi Dairesine Aktarılası)     
KVKK Md. 5/2 (a):Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden
(213 sayılı Vergi Usul Kanunu Md.230/1, 5. Bendi ile Md.232/1 bendinde fatura kesme yükümlülüğü açıkça öngörülmektedir.)

•    Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera Kaydı) verileriniz
    
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Güvenlik Kamera Kaydının Elde Edilmesi ve Saklanması)     
KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz; otomatik,yarı otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü ya da yazılı olarak,e-mail,whatsapp,İlgili kişi tarafından elden teslim yoluyla,basılı formlar ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi,
•    Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
•    Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
•    Kanunlarda öngörülen nedenlerle,
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli nedenlerle,
•    Kliniğimizin meşru menfaati gereği,
•    Kanunun Açık rıza öngördüğü hallerde ise açık rıza alaraktoplanmakta,saklanmakta ve aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz yukarıda  sayılan amaçlarla;
•    6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
•    Türk Borçlar Kanunu,
•    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
•    5651 sayılı Kanun ,
•    İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu  kapsamda  gerekli  tedbirlerin alınabilmesi,
•    Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
•    Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla  6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme  amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,(Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü),Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine,Tedarikçilerimize,İş ortaklarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi,kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.
Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.
•    Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.
•    Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiler –Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ,mal/hizmet satın alma ve satış süreçlerinin yürütülmesi,finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.
•    Çalışmakta olduğumuz İş ortaklarımız (Hukuk Bürosu, Muhasebe Bürosu gibi  danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler)- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,hukuk işlerinin takibi ve  yürütülmesi , finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarakaktarılmaktadır.
•    İş faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla ve sağladığı hizmetleri yerine getirmesi için Tedarikçilerimiz- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi  amaçlarıyla ve sınırlı olarakaktarılmaktadır.
•    Adli makamlar,Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri.
•    Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler.
Tedarikçi Yetkilisi Olmanız Durumunda:
İşlenen Kişisel Verileriniz    İşlenme Amaçları    Hukuki Sebepleri
•    Kimlik (Ad,Soyad,TC Kimlik no,Vergino,Unvan)
•    İletişim (Telefon  numarası,Mail adresi ,İş adresi,Fax,Kep adresi)
•    Finans(Banka ibanno)
•    Hukuki İşlem(İmza,İmza sirküleri)
    
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ,Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve Sözleşme Süreçlerinin YürütülmesiAmaçlaryla(Mal hizmet tedarik süreçlerinin yürütülmesi için Elde edilmesi)     
KVKK Md. 5/2c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

•    Kimlik (Ad,Soyad,TC Kimlik no,Vergino,Unvan)
•    İletişim (Telefon  numarası,Mail adresi ,İş adresi,Fax,Kep adresi)
•    Finans(Banka ibanno)
•    Hukuki İşlem(İmza,İmza sirküleri)

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Amaçlarıyla (Mal hizmet tedarik süreçleri ile bilgilerinAktarılması)   
KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden
•    Kimlik (Ad,Soyad,TC Kimlik no,Vergino,Unvan)
•    İletişim (Telefon  numarası,Mail adresi ,İş adresi,Fax,Kep adresi)
•    Finans(Banka ibanno)
•    Hukuki İşlem(İmza,İmza sirküleri)    
Saklama ve Arşiv FaaliyetlerininYürütülmesi Amacıyla (Tedarik Sözleşmesi ve eğitim tutanakları vs.nin Saklanması)     

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden
•    Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera Kaydı)     Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Güvenlik Kamera Kaydının Elde Edilmesi ve Saklanması)     KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz; otomatik,yarı otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü ya da yazılı olarak,e-mail,whatsapp,İlgili kişi tarafından elden teslim yoluyla,basılı formlar ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi,
•    Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
•    Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
•    Şirketimizin meşru menfaati gereği.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz yukarıda  sayılan amaçlarla;
•    6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
•    Türk Borçlar Kanunu,
•    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
•    Gelir Vergisi Kanunu,
•    İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,
•    5651 sayılı Kanun ,
•    İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu  kapsamda  gerekli  tedbirlerin alınabilmesi,
•    Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
•    Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla  6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme  amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize,İş ortaklarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi,kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.
Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.
Tedarikçi Çalışanı Olmanız Durumunda:
İşlenen Kişisel Verileriniz    İşlenme Amaçları    Hukuki Sebepleri
•    Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, plaka no)
•    İletişim (Telefon  numarası,Mail adresi ,İş adresi,Fax,Kep adresi)
•    Mesleki Deneyim(Mesleği, İşyeri Hekimliği Belgesi Tarih ve Numarası)
•    Eğitim Verisi(Diploma Bilgileri )
•    Özlük(Görevi)    

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi ve Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi   Amaçlarıyla (Mal hizmet tedarik süreçlerinin yürütülmesi için Elde edilmesi)     
KVKK Md. 5/2c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

•    Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, plaka no)
•    İletişim (Telefon  numarası,Mail adresi ,İş adresi,Fax,Kep adresi)
•    Mesleki Deneyim(Mesleği, İşyeri Hekimliği Belgesi Tarih ve Numarası)
•    Eğitim Verisi(Diploma Bilgileri )
•    Özlük(Görevi)    

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Amaçlarıyla (Mal hizmet tedarik süreçleri ile bilgilerinAktarılması)     

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden
•    Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, plaka no)
•    İletişim (Telefon  numarası,Mail adresi ,İş adresi,Fax,Kep adresi)
•    Mesleki Deneyim(Mesleği, İşyeri Hekimliği Belgesi Tarih ve Numarası)
•    Eğitim Verisi(Diploma Bilgileri )
•    Özlük(Görevi)    

Saklama ve Arşiv FaaliyetlerininYürütülmesi Amacıyla (Eğitim tutanakları ve diğer tedarik süreçleri ile ilgili verilerinSaklanması)     

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden
•    Görsel ve İşitsel kayıtlar (Fotoğraf,Kamera,Görüntü)
    Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Amaçlarıyla(Eğitim ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi için verilerin Elde edilmesi ve Saklanması)    
İlgili kişinin açık rızasına istinaden (Eğitim ve toplantı faaliyetleri esnasında alınan fotoğraf ve video kayıtlar)

•    Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera Kaydı)     Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Güvenlik Kamera Kaydının Elde Edilmesi ve Saklanması)     KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz; otomatik,yarı otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü ya da yazılı olarak,e-mail,whatsapp,İlgili kişi tarafından elden teslim yoluyla,basılı formlar ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi,

•    Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
•    Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
•    Şirketimizin meşru menfaati gereği,
•    Kanunun Açık rıza öngördüğü hallerde ise açık rıza alarak toplanmakta,saklanmakta ve aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz yukarıda  sayılan amaçlarla;
•    6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
•    Türk Borçlar Kanunu,
•    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
•    Gelir Vergisi Kanunu,
•    İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,
•    5651 sayılı Kanun ,
•    İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu  kapsamda  gerekli  tedbirlerin alınabilmesi,
•    Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
•    Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla  6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme  amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize,İş ortaklarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi,kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.
Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.
•    Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.
•    Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiler -İş faaliyetlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,mal/hizmet satın alma ve satış süreçlerinin yürütülmesi,Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.
•    Çalışmakta olduğumuz İş ortaklarımız (Hukuk Bürosu, vergi danışmanları ve denetçiler, OSGB firması,Sigorta şirketi  de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler)- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,Hukuk işlerinin takibi ve  yürütülmesi , Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarakaktarılmaktadır.
•    İş faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla ve sağladığı hizmetleri yerine getirmesi için Tedarikçilerimiz- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi  amaçlarıyla ve sınırlı olarakaktarılmaktadır.
•    Adli makamlar,Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri.
•    Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler.

İş Ortağımız Olmanız Durumunda:

İşlenen Kişisel Verileriniz    İşlenme Amaçları    Hukuki Sebepleri
•    Kimlik (Ad,Soyad,TC Kimlik no,Vergino,Unvan)
•    İletişim (Telefon  numarası,Mail adresi ,İşadresi,Fax,Kep adresi)
•    Finans(Banka ibanno)
•    Hukuki İşlem (İmza,İmza sirküleri)
    
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla(Kliniğimizin faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Elde edilmesi)    
KVKK Md. 5/2c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden
•    Kimlik (Ad,Soyad,TC Kimlik no,Vergino,Unvan)
•    İletişim (Telefon  numarası,Mail adresi ,İş adresi,Fax,Kep adresi)
•    Finans(Banka ibanno)
•    Hukuki İşlem (İmza,İmza sirküleri)    

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Amacıyla (Kliniğimizin iş faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Aktarılmasıi)    


KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden
•    Kimlik (Ad,Soyad,TC Kimlik no,Vergino,Unvan)
•    İletişim (Telefon  numarası,Mail adresi ,İş adresi,Fax,Kep adresi)
•    Finans(Banka ibanno)
•    Hukuki İşlem (İmza,İmza sirküleri)    
Saklama ve Arşiv FaaliyetlerininYürütülmesi Amacıyla (Sözleşmelerin Saklanması)     

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden
•    Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera Kaydı)     Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Güvenlik Kamera Kaydının Elde Edilmesi ve Saklanması)     KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz; otomatik,yarı otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü ya da yazılı olarak,e-mail,whatsapp,İlgili kişi tarafından elden teslim yoluyla,basılı formlar ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi,
•    Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
•    Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
•    Şirketimizin meşru menfaati gereği.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz yukarıda  sayılan amaçlarla;
•    6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
•    Türk Borçlar Kanunu,
•    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
•    Gelir Vergisi Kanunu,
•    İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,
•    5651 sayılı Kanun ,
•    İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu  kapsamda  gerekli  tedbirlerin alınabilmesi,
•    Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
•    Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla  6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme  amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize,İş ortaklarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi,kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.
Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.
Hastanın Veli/Vasisi olmanız durumunda;
İşlenen Kişisel Verileriniz    İşlenme Amaçları    Hukuki Sebepleri

•    Kimlik (Ad,Soyad)     
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi Amaçlarıyla (Hasta Veli/Vasi bilgisinin Elde edilmesi)     
KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden


•    Kimlik (Ad,Soyad)     
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla(Hasta Veli/Vasi bilgisinin Saklanması)    
KVKK Madde 5/2 (ç):ye Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüne istinaden


•    Kimlik (Ad,Soyad)     
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi Amacıyla(Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması)    
KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerletoplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunlarda açıkça öngörülme ve Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğügereği toplanmakta,saklanmakta ve aktarılmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme  amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde ;Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (SGK’ya) ,İş ortaklarımıza (Mali Müşavir ve Hukuk Büromuza) ve KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına  aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Aile durum Bildirim Formunda Çalışanın eşi ve Çalışanın çocuğu olarak  Bilgilerinizin verilmesi durumunda;
İşlenen Kişisel Verileriniz    İşlenme Amaçları    Hukuki Sebepleri

•    Kimlik (Ad,Soyad,TC Kimlik no)
•    Finans(Eşin ve Çocuğun gelir durumu)
•    Eğitim verisi(Çocuğun okulu)
    
Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi Amaçlarıyla (AGİ için  çalışan Eşi ve Çocuğu Bilgisinin Elde edilmesi)     
KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden

(Gelir Vergisi Kanunu m.32)

•    Kimlik (Ad,Soyad,TC Kimlik no)
•    Finans(Eşin ve Çocuğun gelir durumu)
•    Eğitim verisi(Çocuğun okulu)
    
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla(AGİ için  çalışan Eşi ve Çocuğu Bilgisinin Saklanması)    
KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz; otomatik olmayan yöntemlerle ve basılı form olan Aile Bildirim formunda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunlarda açıkça öngörülmegereği toplanmakta ve saklanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme  amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde ;Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (SGK’ya) ,İş ortaklarımıza (Mali Müşavir ve Hukuk Büromuza) ve KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına  aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Hasta Kayıt Formunda Hasta tarafından verilen Referans kişisi olarak Bilgilerinizin verilmesi durumunda;
İşlenen Kişisel Verileriniz    İşlenme Amaçları    Hukuki Sebepleri

•    Kimlik (Ad,Soyad,Unvan)
•    İletişim(Telefon numarası,Mail adresi)
    
Acil durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Amaçlarıyla (Hasta kayıt formunda Referans Kişisi Bilgisinin Elde edilmesi)     
KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden


•    Kimlik (Ad,Soyad,Unvan)
•    İletişim(Telefon numarası,Mail adresi)
    
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla(Hasta kayıt formunda Referans Kişisi Bilgisinin Saklanması)    
KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz; otomatik olmayan yöntemlerle ve basılı form olan Hasta kayıt formunda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,meşru menfaatimizgereği toplanmakta ve saklanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme  amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde ;KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına  aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Veri Sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kliniğimize Ziyaretiniz Esnasında Kamera Kaydı Alınması Durumunda;
İşlenen Kişisel Verileriniz    İşlenme Amaçları    Hukuki Sebepleri
Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera Kaydı)     
•    Fiziksel mekan güvenliğinin temini     
•    Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi         
•    Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini   
•    Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini            
•    Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi       
•    Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Güvenlik Kamera Kaydının Elde Edilmesi ve Saklanması)    


KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, otomatik yöntemlerle ve elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,Şirketimizin meşru menfaati gereğitoplanmakta,saklanmakta ve aktarılmaktadır.
İŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme  amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde; KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde ve ayrıca Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ
Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, şirket uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolmasının ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZ
KVKK'nın 11. maddesi gereğince bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla başvurarak kişisel verileriniz ile ilgili;
1.    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6.    KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7.    Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
9.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmeniz, başvurunuzun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi ve başvuruya kimliğinizi tespit edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Başvurunuzda bulunması gerekenler:
1.    Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
2.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
3.    Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
4.    Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
5.    Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketimizin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza  yönelik  açıklamalarınızla  birlikte" Varlık Mahallesi 192 Sokak No: 1a/ Muratpaşa/Antalya”adresine ıslak imzalı olarak elden, iadeli taahhütlü mektupla,Noter kanalıyla veya  ceylancobaner@hotmail.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.    

Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
DR.AZEM ÇOBANER KLİNİĞİ


BAŞVURU FORUMUNU İNDİREBİLİRSİNİZ


Mail :ceylancobaner@hotmail.com
Web adresi: www.drazemcobaner.com
Adres:Varlık Mahallesi 192 sok.No: 1aMuratpaşa Antalya

ACİL DURUMLARDA HIZLI BİLGİ ALMAK İÇİN HEMEN ARAYIN